CAPRAC.eu

Vzdělávací a školící činnost

BIOMLÉKO KONTAKT
Stanovy občanského sdružení

Capra consulting o.s.

Stanovy občanského sdružení

 

Preambule

Sdružení sdružuje osoby, jejichž zájmem je rozkvět českého a moravského venkova podporou rozvoje zemědělské výroby a venkovského podnikání, práce s venkovskou mládeží a zkvalitnění její přípravy na život, aktivizace a zvýšení kvality života stárnoucí části venkovské populace a  následné synergické a multiplikační efekty přispívající k celkovému zkvalitnění života a stabilizaci venkova. Sdružení svou činností přispívá k trvale udržitelnému rozvoji venkova, orientuje se na propagaci způsobů hospodaření, šetrných k přírodě a životnímu prostředí jak mezi venkovským obyva telstvem, tak mezi obyvateli městských aglomerací a zejména mládeží.

 

 

Čl. 1

Název, sídlo a působnost sdružení

1.      Název Sdružení: Capra consulting, o.s., zkratka CC o.s.

2.      Sídlo Sdružení:  798 55 Hvozd 59 spojení: farma.hvozd@centrum.cz

3.      Působnost Sdružení: Oblast působnosti Sdružení zahrnuje území České republiky

4.      Registrace: Min. vnitra ČR číslo jednací: VS/1-1/83622/11-R ze dne 11.3.2011

Čl. 2

Cíle a předmět činnosti Sdružení

I. Cíl Sdružení

1.      Cílem Sdružení je všestranná podpora efektivního rozvoje českého a moravského venkova prostřednictvím podpory vybraných skupin obyvatel.

 

II. Předmět činnosti Sdružení

Hlavní činností Sdružení je vzdělávací  a výchovná činnost Sdružení. Sdružení v rámci hlavní činnosti zejména:

a.       pořádá a spolupracuje při pořádání:

  • vědeckých, odborných a vzdělávacích akcích pro venkovské podnikatele a jejich skupiny.
  • osvětových, výchovných, propagačních a dalších akcích pro vybrané skupiny venkovského obyvatelstva, zejména pro mládež a část venkovské populace ohroženou dlouhodobou nezaměstnaností

b.      spolupracuje s obdobnými organizacemi ostatních zemí

c.       zajišťuje vzdělávací činnost,zaměřenou na jednotlivé kategorie obyvatel venkova,

d.      napomáhá při zpracování rozvojových programů a projektů pro členy i nečleny Sdružení

V rámci vedlejší činnosti zejména:

a.        na podporu hlavní činnosti vydává vlastní odborné publikace nebo se na jejich vydávání podílí,

b.      Pomáhá vyhledat a zprostředkovává vhodné poradenské služby pro cílové skupiny venkovského obyvatelstva
Čl. 3

Právní postavení Sdružení

1.      Sdružení je nezisková nepolitická zájmová organizace s právní subjektivitou, založená na demokratickém principu…….

 

 

 

II. Rada Sdružení a předseda Sdružení

1.      Předseda Sdružení je statutárním orgánem Sdružení. Řídí veškerou činnost a jednání Sdružení a jeho orgánů a zastupuje Sdružení navenek. Zodpovídá za řádné hospodaření Sdružení a přímo řídí jeho činnost, při zřízení aparátu Sdružení řídí aparát prostřednictvím tajemníka Sdružení.

2.      Předsedu zastupují v případě nutnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností místopředsedové Sdružení. Přijímat závazky jménem sdružení mohou pouze na základě plné moci, udělené předsedou sdružení. Předseda je dále oprávněn písemně zplnomocnit i dalšího člena Sdružení, popřípadě tajemníka, ke konkrétním jednáním a zastupování Sdružení.

3.      Rada Sdružení je poradním a výkonným orgánem Sdružení. Je složena z předsedy a místopředsedů. Rada se schází pravidelně, zpravidla měsíčně k projednání všech důležitých otázek řízení a činnosti Sdružení. Do rady může předseda Sdružení přizvat další spolupracovníky .

4.      Z jednání Rady Sdružení se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, nebo jeden z místopředsedů Sdružení

 

 

Složení rady:

předseda, statutární orgán: Barbora Hrbková

 

místopředseda: Ing. Petra Pajasová

člen rady          Blanka Hrbková
grass